top of page

LOGOPÈDIA INFANTIL

Logopèdia destinada a nens i nenes amb algun tipus de dificultat en la parla, la veu, el llenguatge escrit o el llenguatge oral així com amb alguna alteració orofacial.

La logopèdia infantil tracta des de dificultats en la comunicació fins a alteracions en la deglució. Algunes alteracions que tractem al nostre centre són:

 • Trastorns del llenguage escrit (Dislèxia, Disgrafia, Retard lector...)

 • Trastorns de la Veu (disfonia, nòduls, pòlips....)

 • Dislàlies (dificultats en articular els sons de la parla com la R, la S...)

 • Trastorns del llenguatge oral (Retard simple del llenguatge, Trastorn específic del llenguatge...)

 • Malformacions orofacials que dificulten l'articulació, la respiració o la deglució (llavi leporí, fre lingual curt, paladar estret, adenoides, ús d'ortodòncia...)

 • Alteracions en el ritme de la parla (Disfèmia o quequesa, taquilàlia...)

 • Respiració oral.

 • Deglució disfuncional.

 • Maloclusions dentals.

 • Sordesa.

 • Babeig.

 • Trastorns del neurodesenvolupament (Trastorn de l'Espectre Autista, Síndrome de Down, Síndrome de Rett,  Síndrome X Fràgil, Síndrome de Prader-Willi, Síndrome de Williams, etc)

 • Dany cerebral adquirit durant el naixement o la infància (Paràlisi Cerebral)

LOGOPÈDIA PER PERSONES ADULTES

Logopèdia destinada a persones adultes que pateixen algun tipus d'alteració o patologia relacionada amb la veu, la comunicació, el llenguatge oral, el llenguatge escrit o la deglució.

La majoria de persones relacionen la logopèdia amb els nens, però les persones adultes també requereixen l'ajuda del logopeda en determinades circumstàncies. Alguns exemples de quan les persones adultes requereixen anar al logopeda són:

 • Alteracions de la veu: Disfonia funcional, nòduls, pòlips, paràlisi laríngea, ​disfonia postquirúrgica, etc.

 • Disfèmia (tartamudesa).

 • Dificultats en l'organització del discurs o en trobar la paraula adequada durant la comunicació.

 • Sordesa: Presbiacúsia, Hipoacúsia postlocutiva.

 • Dificultats d'articulació o pronunciació d'algun so.

 • Alteracions en la deglució: Disfàgia, deglució disfuncional.

 • Ús d'ortodòncia.

 • Respiració oral.

 • Enfermetats neurodegeneratives: Alzheimer i d'altres demències, Afàsia Progressiva Primària, Enfermetat de Parkinson, Esclerosi Múltiple, Esclerosi Lateral Amiotròfica, Corea de Huntington, etc.

 • Afàsies.

 • Paràlisi facial.

 • Agrafia i alèxia.

 • Disàrtria.

PSICOLOGIA INFANTOJUVENIL

Trastorns relacionats amb l'ansietat:

 • Pors i fòbies.

 • Conducta desafiant

 • Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC),

 • Obsessions.

Trastorns relacionats amb l'estat d'ànim:

 • Tristesa

 • Depressió.

 • Inestabilitat emocional.

 • Dol.

 • Educació en les emocions.

Trastorns relacionats amb la personalitat i les relacions personals

 • Manies.

 • Dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH)

 • Habilitats socials

 • Bulling.

 

Reeducacions

Intervenciones psicopedagògiques enfocades a infants i adolescents que presentin trastorns de l'aprenentatge, dislèxia, discalcúlia, disgrafía, TDAH, o bé, per infants i adolescents que vulguin potenciar les seves habilitats. Hàbits d'estudi i rendimiient escolar.

PSICOLOGIA PER PERSONES ADULTES

Ansietat

Estrès laboral, crisis d'ansietat, tastorns de la son, pors i fòbies, ansietat generalitzada.

 

Estat d'ànim

Tristesa, depressió, inestabilitat emocional, dol (pèrdua de persones estimades, separació, canvis de ressidència o feina,,,

 

Personalitat y relacions

Timidesa, baixa autoestima, inseguretat, aïllament, impulsivitat, insatisfacció personal i/o emocional.

 

Envelliment positiu

Tallers de memòria i salut per aquelles persones que volen potenciar la seva memòria (a curt, mitjà i llarg termini), ll'atenció, etc.

Coaching - Creixement personal

Processos de canvi i potenciació d'habilitats, estats de crisi o de bloqueig vital i/o creatiu, canvi de sector professional, milllora del curriculum professional …

NEUROPSICOLOGIA INFANTIL

Especialitat que atèn les dificultats cognitives i conductuals dels infants i adolescents. 

Al nostre centre oferim avaluació diagnòstica i recomanacions personalitzades per a persones amb dificultats cognitives que repercuteixen en el seu aprenentatge i en el seu dia a dia. 

Aquest servei està destinat a infants i adolescents dels quI es pugui sospitar que presenten alguna dificultat d'aprenentatge relacioada amb un problema del neurodesenvolupament.

 

Alguns dels trastorns que podem detectar durant les avaluacions són:

 • Trastorns de l'aprenentatge: Dislèxia, Discalculia i Trastorn de l'aprenentatge no verbal.

 • Trastorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactividat(TDAH).

 • Trastorn Específic del Llenguatge (TELL)

El procés diagnòstic consta de:

Una primera visita d'entrevista amb la família per configurar la història clínica.

Tres sessions per avaluar a l'infant on es passes diverses proves estandarditzades. 

Una última sessió de devolució de la informació obtinguda durant l'avaluació així com l'entrega d'un informe amb els resultats. 

Per més informació sobre horaris i tarifes segueix el següent enllaç.

SERVEIS A CENTRES EXTERNS

Si sou una entitat com una escola, una residència geriàtrica, un centre de dia o d'un altre tipus, i esteu interessats en oferir el servei de logopèdia al vostre centre, nosaltres ens desplacem per fer les sessions in situ. 

Alguns dels serveis que oferim són:

 • Per a escoles:

  • Servei de logopèdia a l'escola perquè l'alumne no s'hagi de desplaçar i sigui més còmode per la família.

  • Sessions grupals i individuals de reforç de lectoescriptura per alumnes amb trastorns lectors i d'aprenentatge.

  • Tallers d'un ús correcte de la veu per els i les mestres de la vostra escola.

 • Per residències i centres de dia:

  • Sessions grupals d'estimulació del llenguatge.​

  • Sessions individuals al vostre centre pels usuaris i usuàries que ho necessitin.

  • Detecció i control de la Disfàgia.

  • Formació al personal del vostre centre sobre la Disfàgia i les seves implicacions.

 

Per sol·licitar més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres.

LOGOPÈDIA A DISTÀNCIA

Aquest servei està dirigit a persones expatriades que tenen com a llengua materna el català o el castellà i no troben al país on viuen un servei de logopèdia que s'ajusti a les seves necessitats, a persones que viuen a poblacions aïllades i no tenen un mitjà de transport per desplaçar-se a una consulta de logopèdia de forma habitual i a persones amb mobilitat reduïda.

Per a més informació segueix aquest enllaç.

Please reload

Logopedia infantil
Logopedia Adults
Distancia
Centres externs
neuropsicologia infantil
Psicologia infantojuvenil
Psicologia adults
bottom of page